คำเตือนและข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือนและข้อสงวนสิทธิ์

 1. บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการต่างๆ ให้ทำหน้าเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อให้คำแนะนำการลงทุน รับเปิดบัญชีกองทุน และรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างๆ แก่ลูกค้าและผู้สนใจลงทุน โดยกองทุนรวมต่างๆ ที่บริษัทนำเสนอให้แก่ลูกค้านั้น จะมีบริษัทจัดการและผู้จัดการกองทุนทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนตามนโยบายการลงทุน ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทมิทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกองทุนใดๆ
 2. ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้สนใจลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ลูกค้าหรือผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อบริษัท และบริษัทจัดการที่เป็นผู้จัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวได้โดยตรง
 3. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษี นโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 5. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "นโยบายการลงทุน" "ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน" "อัตราส่วนการลงทุน" "ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม" และ "คำเตือน/ข้อแนะนำ" และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท หรือบริษัทจัดการ
 6. กองทุนรวมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนต่างๆ ที่บริษัทให้คำแนะนำการลงทุนนั้น บริษัท และบริษัทจัดการมิได้รับประกันผลตอบแทนการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 7. การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากรอย่าง เคร่งครัดทุกประการ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือภาษีที่บริษัทจัดการได้จัดให้ โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัท หรือบริษัทจัดการที่เป็นผู้จัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว
 8. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทจัดการ
 9. ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทได้จัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจลงทุน โดยได้ตระหนักถึงความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ บนเวบไซด์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
 11. บริษัท และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชม หรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบริษัท บริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย
 13. เว็บไซต์ต่างๆ ที่ลิงก์อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทได้จัดรวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปชมเว็บไซต์เท่านั้น ดังนั้นบริษัทไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูล หรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน บริษัท และผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้นั้นได้เผยแพร่ออกไป ไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไปในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลอื่น