เกี่ยวกับเรา

WEALTH REPUBLIC

Wealth up Your Life

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ง. จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 (ใบอนุญาตเลขที่ ลง-0085-01) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนต่างๆสำหรับลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลด้วยความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นกลางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์และการให้คำแนะนำโดยไม่ขึ้นกับสถาบันการเงินใด และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทจัดการชั้นนำมากมาย

บริษัทจะนำเสนอกองทุนในหลากหลายประเภทครอบคลุมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งเน้นถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยให้คำแนะนำในการจัดสรรและกระจายการลงทุน (Asset Allocation) ในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า เพื่อช่วยในเรื่องของการวางแผนการลงทุนและการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทุกเป้าหมายของลูกค้าสัมฤทธิ์ผล โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี โดยทีมงานที่มีใบอนุญาต และมีความเป็นมืออาชีพ